Quantcast

Tag: Nikola Tesla Day

Suffolk to Honor Nikola Tesla’s Birthday in July

In Suffolk, July 10 will forever be known as “Nikola Tesla Day."